Реклама

сряда, 12 март 2008 г.

Основни физически, химически и математически константи

1.
Скорост на светлината
c = 299 792 458 ms–1

2.
Константа на Планк
h =6.626 075 5 x 10–34 Js

3.
Константа на Болцман
k =1.380 658 x 10–23K–1

4.
Заряд на електрона
e = 1.602 177 33 x 10–19 C

5.
Маса на електрона
me = 9.109 389 8 x 10-31

6.
Атомна единица за маса (спрямо 12С)
u = 1.660 540 2 x 10–27

7.
Маса на водородния атом
mH = 1.0080 u

8.
Радиус на Бор
a0 = 5.291 772 49 x 10–11 m

9.
Класически радиус на електрона
r0 = 2.827 940 92 x 10-15 m

10.
Число на Авогадро
NA = 6.022 1367 x 1023 mol–1

11.
Газова константа
R = 8.314 511 Jmol–1K–1

12.
Константа на Ридберг
RҐ = 1.097 373 1534 x 107 m–1

13.
Константа на Стефан–Болцман
s = 5.670 512 x 10–8 Wm-2K-4

14.
Питагорово число [пи]
p = 3.141 592 653 589 793

15.
Основа на естествения логаритъм (число на Непер) [е]
e = 2.718 281 828 459 045

16.
Градусна мярка на 1 радиан
1 rad = 57.°295 779 513 0823

17.
Радиана мярка на 1 градус
1° = 0.017 453 292 519 9433 rad

Няма коментари: